***** English Translation, scroll down*****Authentic Voice Therapy 

Dit is een healings-workshop om contact te maken met de stem van je ziel, je authentieke geluid, om vrij te laten wat niet meer dient, om sluiers weg te nemen om zo dieper tot de kern te komen van wie je werkelijk bent. Wat voelt natuurlijk voor jou? Wat wil zich laten horen? Wat is jouw geluid/vibratie? Mag dit vrij stromen? 

Hoe doe je dit? 
Gedurende de dag zullen we diverse blokken behandelen waarin je je stem leert herkennen en te gebruiken. Doormiddel van verschillende technieken zal je meegenomen worden op reis door je ziel naar de authentieke klank van jouw stem. 

Ziels-activaties, Ademen, trillen, beweging, dans, chakra-activering, klanken maken, ziels-frequenties uiten, de spiegel, collectief support, massage, emotie-reis, stembevrijding, zangles, stemmen-orkest, een voice jam en meer...

Aan het einde van de workshop zul je een Sound Healing ontvangen waarmee je alles kan laten integreren en jezelf volledig kan omarmen in wat je ontwikkeld & vrij gelaten hebt tijdens de workshop. 

Complete overgave.... 💜 ✨
Duur:
6 uur
Bijdrage:
€44,-

Minimaal aantal deelnemers voor de workshop is 6. 

Potluck lunch: 
Dit houdt in dat een ieder iets te eten meeneemt (ter grote van twee porties) om te delen met de groep. 
Er wordt gezorgd voor thee en water gedurende de dag.

Voorbereiding:
Eet van te voren een licht ontbijt. Trek loszittende comfortabele kleding aan en neem een lekker warm vest en dikke sokken mee.

Aanmelden:
Volg deze link; https://www.auroraslight.org/product-page/authentic-voice-therapy
Of stuur een email naar auroraslighthealing@gmail.com, je zult een bevestiging krijgen en verdere informatie ♥ 


Door wie? 
De dag zal begeleidt worden door Aurora Anne Eggens. Zij werkt al zo'n 6 jaar als energetisch therapeut en is geïnitieerd in diverse healing stromingen zoals Reiki Tera Mai, Pranic Healing, Sound, Crystal & Shamanic Healing. Als Reiki Master Teacher initieert en traint ze anderen hierin. Al 6 jaar begeleidt ze meditaties en movement workshops.

Sinds oktober 2016 geeft ze de workshop "Soul Flow Journey", waarin vele facetten terug te vinden zijn van Qi Gong, Ademhaaltechnieken, Stemgebruik en Sjamanistische sound healing. Ze is een coach & therapist die op verschillende lagen in het energieveld en bewustzijn werkt.
Ze organiseert samen met andere gedreven spirits, healing area's op festivals met Spirit Gathering en leidt Rapéh medicijn ceremonies met drum en sound healing tijdens de nieuwe maan, een co creatie met andere mooie spirits. Ze geeft Tantra Yoga en ook dit in combinatie met Cacao Medicine. Ze is wombkeeper en geeft zweethutten.

Haar hele leven lang is ze al bezig met zingen, muziek en klanken maken. Haar zangervaring begon tijdens haar jeugd en vervolgde doormiddel van performen in verschillende bands, toneel, dans en samenwerkingen met dj's en muzikanten op diverse locaties en festivals. Dit gezamenlijk met verschillende authentieke zangtrainingen, traditionele Slavische zang workshops (Laboratorium Piesni, in Polen), mantra's zingen, het leren en intens contact maken met heilige liederen in ceremonies in combinatie met de drum, Kailani of shaker, bijvoorbeeld tijdens haar reis in Zuid-Amerika. Dit heeft haar compleet open gezet om haar kracht en haar authentieke geluid te delen met de wereld. 

Vier jaar geleden kwam haar wezen, spirit Aurora binnen in haar menselijke zijn, door een heel mooi proces en heel wat lichtcode initiaties, bekrachtigde dit al het werk wat Anne al had voorbereid. Hierdoor kan ze Aurora Anne haar pure zielsklanken laten klinken aan de wereld.

Ze zal je in deze workshop meenemen doormiddel van haar focus, vrolijkheid en enthousiasme en ze zal je prikkelen en stimuleren om je te openen voor je eigen geluid. 💜

 

***
English translation 

Authentic Voice Therapy 

This is a healing-workshop to get in contact with your soul's voice, your authentic sound, to release what doesn't serve you any more, to remove the veils and go more deep into the core of who you are. What feels natural to you? What wants your attention? What is your sound/vibration? Can it flow naturally? 

How can we manage this? 
During this day, we will treat various parts, where you will get to know and learn how to use your voice. 
By working with different techniques, you are going to be taken on a travel through your soul, to find your authentic sound of your voice.

Soul-activation, Breathing, shaking, dancing, chakra-activation, making sounds, soul-frequency expression, the mirror, collective support, massage, emotion-journey, voice releasing, singing teachings, voice orchestra & voice jam and more... 

At the end of the workshop, you will receive a sound healing. You can integrate everything and embrace yourself totally for your developments & releases during the workshop. 

Total surrender..... 💜 ✨ 
Time:
6 hours 
Exchange:
€44,-

At least 6 people to join the workshop. 

Potluck lunch: 
This means everyone brings something to eat (as big as two portions) to share with the group. 
Tea and water is available during the day.

Preparations:
Please eat in the morning a light breakfast. Wear wide & comfy clothes and take a warm vest or sweater and thick warm socks.

Sign up: 
Follow this link: https://www.auroraslight.org/product-page/authentic-voice-therapy
Or send an email to auroraslighthealing@gmail.com, you will get a confirmation afterwards and some more information ♥ 


By who?
This day will be guided by Aurora Anne Eggens. For 6 years she works as an energetic healer and she is initiated into Reiki Tera Mai, Pranic Healing, Sound, Crystal, Shamanic Healing. As a Reiki Master Teacher she initiate and trains people to work with energy. For 6 years she guides several mediation and movement workshops.

Since october 2016 she guides, her workshop "Soul Flow Journey", there you can experience several aspects of Qi Gong, breathing techniques, voice releasing and Shamanic sound healing. She is a coach & therapist that works on multiple levels in the energyfield and consciousness
She organizes together with other driven spirits, healing area's on festivals with Spirit Gathering and guides Rapéh medicine ceremonies with drum & sound healing, during the New Moon, a co creation with other beautiful spirits. She gives Tantra Yoga, also in combination with Cacao Medicine. She is a Wombkeeper and guides Sweatlodges.

Her whole life she enjoyes singing, music and sound making. Her singingexperience started in her youth and continued with performing in several bands, theater, dancing and co creations with dj's and musicians at different locations and festivals. This alle combined with different authentic singing courses, traditional Slavic singing workshops (Laboratorium Piesni in Poland), mantra singing and the learning of and really get in deep contact with sacred songs in ceremonies in combination with the drum, Kailani and shaker, for example during her trip in South-America. This opened her completely to be in her power and share her authentic sound with the world. 

Four years ago, her being, spirit Aurora entered her human being, through a very beautiful process and a lot of light code initiations, this confirmed all the work that Anne had already prepared. This allows Aurora Anne to express her pure soul sounds to the world.

She will take you into the workshop with her focus, joy and enthousiasm and shall motivate and tickle you to open up for your own sound ♥

Authentic Voice Therapy | 27 April - April 27th 2019

€ 44,00Prijs

    De energie weer vrij laten stromen

    © 2018 by Aurora's Light